Årsmöte 2020

PROTOKOLL FRÅN HJÄLLSNÄS BÅT & BRYGGFÖRENINGS ÅRSMÖTE.

Onsdagen den 11 mars 2020, kl 18.00-20.00

Stora Lundby Golfklubb, Valters väg 2, Gråbo

Närvarande: 51 medlemmar.

1.Mötets öppnande

 Ordförande Torbjörn Manninger hälsade föreningens medlemmar välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen ( beslut )

Mötet beslutade godkänna dagordningen.

3. Är årsmötet stadgenligt utlyst (beslut )

Mötet beslutades vara stadgenligt utlyst.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet (beslut )

 Till ordförande och sekreterare för mötet beslutades Nicklas Raask och Göran Sundbladh

5. Val av två justeringsmän (beslut )

 Till justeringsmän beslutade mötet Martin Esmyr och Lennart Mathiasson.

6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll ( info )

Nicklas Raask gick igenom föregående årsmötesprotokoll för verksamhetsår 2019. Inga ytterligare synpunkter framkom varpå det lades till handlingarna. Årsmötesprotokoll finns tillgängliga på föreningens hemsida.

7. Verksamhetsberättelse 2019 ( info)

Torbjörn Manninger gick igenom verksamhetsberättelsen för år 2019. Året innebar ett stort antal aktiviteter, se kallelsen ” Verksamhetsberättelse 2019″.

8. Ekonomi – utfall 2019 ( info )

Nicklas Raask berättade om förra årets utfall. På grund av ett antal aktiviteter blev resultatet lägre än budget. Se kallelsen ” Ekonomi utfall 2019″.

9. Revisionsberättelse ( info )

Martin Rosberg gick genom revisionsberättelsen.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen 2019 ( beslut )

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2019.

11. Val till styrelsen ( beslut )

Årsmötet omvalde Torbjörn Manninger till ordförande i två år.

Årsmötet omvalde Stefan Wallin till styrelseledamot i två år.

12. Val av ytterligare revisor 2 år ( beslut )

Årsmötet nyvalde Fredrik Davidsson till revisor i 2 år.

13. Val av valberedning 1 resp 2 år ( beslut )

Årsmötet kom inte fram med några namnförslag varför punkten blir vilande tillsvidare. Om någon vill vara med i en valberedning kontakta ordförande.

14. Verksamhetsplan 2020 inkl asfaltering ( beslut )

Styrelsen informerade årsmötet om att asfaltering av steg 2 ( bilparkering mm) uteblir på grund av för höga kostnader. Vidare informerades om att två stycken övervakningskameror kommer att monteras upp. Asfaltering av steg 1, ytan mellan klubbhus och redskapsbod, kommer att ske enligt plan, dvs från 15 april till cirka 5 maj. Den 15 april måste alla kärror vara borta från berörd yta. Finns möjlighet att under kortare tid ha kärran på bilparkeringen. Årsmötet godkände verksamhetsplanen. Se kallelsen ” Verksamhetsplan 2020″.

15. Svenska Båt Unionen – SBU ( info )

Styrelsen informerade årsmötet om att föreningen har för avsikt att gå med i SBU och vilka fördelar det medför. Se kallelsen ” Svenska Båt Unionen ”.

16. Budget 2020 inkl avgifter ( beslut )

Nicklas Raask informerade om budgeten för år 2020. Vissa justeringar av kostnaden för kärrplatser kommer bl.a att införas. Kärrplatser söks årsvis. Återkom till Torbjörn Manninger per mail för plats.

Avgiften för bryggplats och kärrplats skall betalas senast 30:e april på bankgironummer 442 – 5708 eller på swishnummer 1235001540. Ange alltid namn och platsnummer.

För mer information om budgeten se bilaga ” Budget 2020 ”.

17. Andrahandsuthyrning ( info )

Styrelsen informerade årsmötet om vilka regler som gäller vid uthyrning av båtplats i andra hand. Mer information finns i bilaga ” Andrahandsuthyrning ( info ) ”.

18. Arbetsmöten ( beslut )

Årsmötet beslutade om följande möten.

– april/maj – gjutning etc

– 16 maj kl. 09.00 – städning efter asfaltering

– 22 augusti kl. 0900 – 11.00 – höstarbete

– 22 augusti kl. 11.00 – föreningsdag.

19. Sjökortsfrågor ( info )

Martin Esmyr informerade årsmötet om att arbetet fortgår enlig plan

20. Motioner

Inga motioner har inkommit. 

21. Övriga frågor.

Frågor kring asfalteringen kom upp och då speciellt huruvida asfalteringen klarar av miljön nere vid marinan. Att asfalteringen ibland blir täckt med vatten ses inte som ett problem. Det visas av rampen som varit asfalterad i många år och har klarat sig bra.

22. Mötet avslutas

Nickas Raask avslutade mötet och medlemmarna applåderade för ett väl genomarbetat och genomfört årsmöte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *