Protokoll Årsmöte 2019

PROTOKOLL HJÄLLSNÄS BÅT & BRYGGFÖRENINGS ÅRSMÖTE

Tid: Torsdagen den 7:e mars 2019, kl 18.00 – 20.00.

Plats: Församlingshemmet, Lundbyvägen, Gråbo

Närvarande: 47 medlemmar enligt deltagarförteckning (bilaga 1)

 1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Torbjörn Manninger hälsade välkomna och öppnade årsmötet.

 1. Godkännande av dagordningen (beslut)

Årsmötet godkände dagordningen.

 1. Är årsmötet stadgeenligt utlyst? (beslut)

Årsmötet ansåg mötet stadgeenligt utlyst.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet (beslut)

Till ordförande för mötet valdes Nicklas Raask och till sekreterare Göran Sundbladh.

 1. Val av två justeringsmän (beslut)

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Donald Boström och Lennart Mattiasson.

 1. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll

Torbjörn Manninger gick igenom föregående årsmötesprotokoll för verksamhetsår 2017. Inga ytterligare synpunkter framkom varpå det lades till handlingarna.

 1. Verksamhetsberättelse 2018

Torbjörn Manninger gick igenom verksamhetsberättelsen för 2018. Året innebar inga stora aktiviteter utan var ett år av normalt underhåll.

 1. Ekonomi – utfall 2018

Nicklas Raask redovisade det ekonomiska läget för 2018 per 2018-12-31. Föreningens tillgångar är 310.000 kr varav bankmedel 205.000 kr och anläggningstillgångar 105.000 kr. Skulderna är 1.013.000 kr varav medlemslån 808.000 kr, kortfristiga skulder 6.000 kr och banklån 199.000 kr. Eget kapital 702.000 kr. Resultatet för 2018 visar på ett positivt resultat för första gången på flera år om +68.000 kr primärt beroende på att bryggorna nu är 100% avskrivna. Endast vaktlokalen kvarstår att skriva av. Föreningens ekonomiska status får anses som god. Se vidare bil 2.

Styrelsen passade på under punkten Ekonomi att tacka av avgående kassör Donald Boström för tolv förtjänstfulla år i föreningen.

 1. Revisionsberättelse

Martin Rosberg läste upp revisionsberättelsen (se bil 3) och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsår 2018.

 1. Ansvarsfrihet för styrelsen 2018 (beslut)

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

 1. Val till styrelsen (beslut)

Till Kassör nyvaldes Nicklas Raask på två år 2019-2020 och hälsades välkommen till uppdraget.

Till Sekreterare omvaldes Göran Sundbladh på två år 2019-2020.

Till Styrelseledamot omvaldes Martin Esmyr på två år 2019-2020.

Till Revisor omvaldes Martin Rosberg på två år 2019-2020.

 1. Verksamhetsplan 2019- inkl asfaltering (beslut)

Nicklas Raask redogjorde för verksamhetsplanen för 2019. Den innebär inga stora extra utgifter för föreningen. Den enda större kostnad som inplanerats är asfaltering vid grinden för cirka 20.000 kr. Styrelsen skall under 2019 försöka förbättra rampen genom att förlänga betongen ut i sjön. Inriktningen för 2020-2021 är att fortsätta utveckla föreningen och asfaltera området i två steg i linje med tidigare årsmötes inriktningsbeslut. Erforderliga ekonomiska medel behöver dock säkras innan ytterligare investeringar kan göras.

 1. Budget 2019 inkl avgifter (beslut)

Nicklas Raask redovisade för budgetförslaget för 2019 och även de större planerade asfalteringsinvesteringarna för 2020 och 2021. För att bibehålla en balanserad ekonomi med likviditetsbuffert om minst 100.000 kr och utan att ta ytterligare lån till kommande asfalteringar föreslog styrelsen ändring av bryggavgiften till 1700 kr, en ny kärrplatsavgift för vinterperioden fr o m 15 okt om 100 kr (intresseanmälan göres till Torbjörn Manninger), förhöjd Straffavgift vid vaktbortfall till 1.000 kr samt Arrende badplats till 2.500 kr.
I övrigt bibehållna nivåer avseende Medlemslån 5.000 kr, Rampavgift 500 kr, Kärrplatsavgift sommar 300 kr och Köavgift 100 kr. Årsmötet godkände förslaget i sin helhet.

Avgiften för bryggplats och kärrplats skall betalas senast 30:e april på bankgironr 442-5708 eller på swishnr 1235001540. Ange namn och platsnr vid betalning.

 1. Förslag om ändrad vakthållning (beslut)

För att försöka förhindra båtmotorstölder liknande de under förra säsongen föreslår styrelsen att utöka antalet vaktnätter. För att göra det möjligt skall varje båtplats göra en hel vaktnatt. Tidigare kunde två båtplatser göra gemensam vaktnatt. Vaktnätterna är planerade att börja i början av maj och sluta i slutet av oktober. Årsmötet godkände förslaget.

En enkel instruktion hur man skall göra vid behov av hjälp kommer att framtagas och finnas tillgänglig i vaktlokalen. Är man intresserad av att göra extra vaktnatt, kontakta
Torbjörn Manninger.

 1. Andrahandsuthyrning (beslut)

Nyckelbrickor är personliga och ej tillåtna at hyras ut/delas med andra båtägare. Andrahandsuthyrning av båtplatser har tyvärr inte fungerat på önskvärt sätt för samtliga berörda varför styrelsen föreslår att andrahandsuthyrning alltid skall gå via styrelsen med godkännande innan uthyrning sker. Tilltänkt hyresgäst skall uppfylla samma krav som på ordinarie Aktiv medlem inklusive arbets- och vaktplikt. Andrahandsuthyrning föreslås vidare att ske årsvis, får aldrig göras i syfte att tjäna pengar och regelverket ämnar utgöra ny paragraf i föreningens stadgar. Brott mot regelverket medför uteslutning ur föreningen.

Årsmötet godkände förslaget.

 1. Uppdatering av stadgar (beslut)

Nicklas Raask presenterade förslag på ändringar i föreningens stadgar. Med några mindre justeringar godkände årsmötet ändringarna. De nya stadgarna kommer att publiceras på föreningens hemsida samt finnas tillgängliga i vaktlokalen. Se bil 4.

 1. Arbetsmöten (beslut)

Årsmötet beslutade för 2019 genomföra två arbetsmöten den 11:e maj kl. 09.00 samt den 24:e augusti kl. 09.00. Torbjörn Manninger kallar berörda beroende på aktuellt behov.

 1. Sjökortsfrågor

Inga sjökortsfrågor fanns att avhandla.

 1. Motioner

Motioner skall vara inlämnade senast 2 veckor innan årsmötet till ordföranden via post eller mail (enligt de nya stadgarna 3 veckor innan årsmötet). Inga motioner hade inkommit till årets möte.

 1. Övriga frågor

Lennart Mattiasson från Stora Lundby Samhällsförening redogjorde för pågående initiativ för att uppvakta Lerums kommun kring behövliga förbättringar av Hjällsnäs badplats. HBBF finns representerade i projektgruppen. Lennart önskar komma i kontakt med personer inom föreningen som är insatta i djur- och växtlivet kring kommunens badplats. Detta kan vara till hjälp vid kommande samtal med kommunen.

Styrelsen skall se över möjligheten att anordna en temadag/familjedag, bl a om säkerhet. Frågor som t ex hur man använder hjärtstartaren och hur man kontaktar vaktbolaget är intressanta.

 1. Mötet avslutas

Nicklas Raask avslutade mötet och medlemmarna applåderade för ett väl genomfört möte.

– – –

Ordförande Sekreterare

………………………………………………. ……………………………………………….
Nicklas Raask Göran Sundbladh

Justeringsman Justeringsman

………………………………………………. ……………………………………………….
Donald Boström Lennart Mattiasson

Bilagor

 1. Deltagarförteckning årsmöte 2019-03-07
 2. Budget 2019 HBBF
 3. Revisionsberättelse 2018

Kallelse till årsmöte 2019

KALLELSE

Till årsmöte i Hjällsnäs Båt & Bryggförening (HBBF)

Torsdagen den 7 mars 2019 kl 18.00

I församlingshemmet Lundbyvägen Gråbo.

Förslag till dagordning.

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen (beslut)

3. Är årsmötet stadgeenligt utlyst? (beslut)

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet (beslut)

5. Val av två justeringsmän (beslut)

6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll

7. Verksamhetsberättelse 2018

8. Ekonomi – utfall 2018

9. Revisionsberättelse

10. Ansvarsfrihet för styrelsen 2018 (beslut)

11. Val till styrelsen (beslut) – Sekreterare (2 år), föreslås Göran Sundblad (omval) – Styrelseledamot (2 år), föreslår Martin Esmyr (omval) – Kassör (2 år), föreslås Nicklas Raask (nyval) – Revisor (2 år), föreslås Martin Rosberg

12. Verksamhetsplan 2019- inkl asfaltering (beslut)

13. Budget 2019 inkl avgifter (beslut)

14. Förslag om ändrad vakthållning (beslut)

15. Andrahandsuthyrning (beslut)

16. Uppdatering av stadgar (beslut)

17. Arbetsmöten (beslut) – 11 maj kl 09.00 – 24 augusti kl 09.00

18. Sjökortsfrågor

19. Motioner (skall vara inlämnade senast 2 veckor innan årsmötet till ordföranden via post eller mail)

20. Övriga frågor

21. Mötet avslutas

Kallelse till Årsmöte för medlemmar med båtplats

KALLELSE

Till årsmöte i Hjällsnäs Båt & Bryggförening.

Tisdagen den 14 mars 2017 kl.18.00

I församlingshemmet Lundbyvägen Gråbo.

Förslag till dagordning.

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän

5. Genomgång av föregående protokoll

6. Ekonomi:

7. Revisionsberättelse och Ansvarsfrihet för 2016

8. Arbetsgrupp. Vi kommer behöva ha en arbetsgrupp på minst 2 pers som kan hjälpa till vid bryggan. När saker behövs fixas. Om ni är intresserade kontakta ordförande om ni inte kan komma på mötet.

9. Arbetsmöten. 2017 blir det den 22/4 09.00 och 20/5 09.00 och då skall alla som har kärrplats komma och rensa upp runt platserna.

10. Baja Maja. Skall vi ha det i år med?

11. Nya datum för vinteruppläggningen.

12. Val av ledamöter

Omval av Kassör(2år) Föreslås Donald Boström

Nyval av ledamot(2år) Föreslås Martin Esmyr

Omval av Sekreterare Föreslås Göran Sundbladh

Val av revisor(2 år) Föreslås Martin Rosberg

11. Sjökortsfrågor

12. Motioner.

Ska vara inlämnade senast 2 veckor innan årsmötet till ordföranden via post eller mail.

13. Mötet avslutas

14. Övriga frågor

Nu är säsongen slut

Nu är nästan alla båtar uppe ur vattnet. Och vi har haft problem med att ett antal y bommar har släppt vid boj benet.

Så om ni är nere kolla gärna om någon mer har gått sönder.

Kallelse årsmöte för de som har båtplats

KALLELSE

Till årsmöte i Hjällsnäs Båt & Bryggförening.

Torsdagen den 17 mars 2016    kl.18.00-21.00

I församlingshemmet Lundbyvägen Gråbo.

Förslag till dagordning.

1.  Mötets öppnande

2.  Godkännande av dagordningen

3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.  Val av två justeringsmän

5.  Genomgång av föregående protokoll

6.  Ekonomi:

7.  Revisionsberättelse och Ansvarsfrihet för 2015

8.  Byggnation av ny vaktlokal

9.  Arbetsmöten 2016 kommer ut via mail beroende på tidplan till nya vaktlokalen.

10. Val av ledamöter

Omval av Ordförande(2år)           Föreslås Torbjörn Manninger

Omval av ledamot(2år)                   Föreslås Stefan Wallin

Val av revisor(2 år)                          Föreslås Robert Lundberg

11. Sjökortsfrågor

12. Motioner.

Ska vara inlämnade senast 2 veckor innan årsmötet till ordföranden via post eller mail.

13. Mötet avslutas

14. Övriga frågor