Säsongen är igång

Nu är säsongen igång vilket när det är fint väder medför att det blir mycket bilar viktigt att man parkerar på avsedda platser.

KALLELSE Till årsmöte i Hjällsnäs Båt & Bryggförening (HBBF)

KALLELSE Till årsmöte i Hjällsnäs Båt & Bryggförening (HBBF)

Onsdagen den 11 mars 2020 kl 18.00 på Stora Lundby Golfklubb, Valters väg 2, Gråbo – OBS! Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen (beslut)
3. Är årsmötet stadgeenligt utlyst? (beslut)
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet (beslut)
5. Val av två justeringsmän (beslut)
6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll (info)
7. Verksamhetsberättelse 2019 (info)
8. Ekonomi – utfall 2019 (info)
9. Revisionsberättelse (info)
10. Ansvarsfrihet för styrelsen 2019 (beslut)
11. Val till styrelsen (beslut) – Ordf 2 år, föreslås Torbjörn Manninger (omval) – Styrelseledamot 2 år, föreslås Stefan Wallin (omval)
12. Val av ytterligare revisor 2 år (beslut)
13. Val av valberedning 1 resp 2 år (beslut)
14. Verksamhetsplan 2020 inkl asfaltering (beslut)
15. Svenska Båt Unionen – SBU (info)
16. Budget 2020 inkl avgifter (beslut)
17. Andrahandsuthyrning (info)
18. Arbetsmöten (beslut) – april/maj – gjutning etc – 16 maj kl 09.00 – städning efter asfaltering – 22 augusti kl 09.00-11.00
19. Föreningsdag 22 augusti kl 11.00 (info)
20. Sjökortsfrågor (info)
21. Motioner – skall vara inlämnade senast 2 veckor innan årsmötet till ordföranden via post eller mail
22. Övriga frågor
23. Mötet avslutas

Kallelse till årsmöte 2019

KALLELSE

Till årsmöte i Hjällsnäs Båt & Bryggförening (HBBF)

Torsdagen den 7 mars 2019 kl 18.00

I församlingshemmet Lundbyvägen Gråbo.

Förslag till dagordning.

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen (beslut)

3. Är årsmötet stadgeenligt utlyst? (beslut)

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet (beslut)

5. Val av två justeringsmän (beslut)

6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll

7. Verksamhetsberättelse 2018

8. Ekonomi – utfall 2018

9. Revisionsberättelse

10. Ansvarsfrihet för styrelsen 2018 (beslut)

11. Val till styrelsen (beslut) – Sekreterare (2 år), föreslås Göran Sundblad (omval) – Styrelseledamot (2 år), föreslår Martin Esmyr (omval) – Kassör (2 år), föreslås Nicklas Raask (nyval) – Revisor (2 år), föreslås Martin Rosberg

12. Verksamhetsplan 2019- inkl asfaltering (beslut)

13. Budget 2019 inkl avgifter (beslut)

14. Förslag om ändrad vakthållning (beslut)

15. Andrahandsuthyrning (beslut)

16. Uppdatering av stadgar (beslut)

17. Arbetsmöten (beslut) – 11 maj kl 09.00 – 24 augusti kl 09.00

18. Sjökortsfrågor

19. Motioner (skall vara inlämnade senast 2 veckor innan årsmötet till ordföranden via post eller mail)

20. Övriga frågor

21. Mötet avslutas

Kallelse till Årsmöte för medlemmar med båtplats

KALLELSE

Till årsmöte i Hjällsnäs Båt & Bryggförening.

Tisdagen den 14 mars 2017 kl.18.00

I församlingshemmet Lundbyvägen Gråbo.

Förslag till dagordning.

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän

5. Genomgång av föregående protokoll

6. Ekonomi:

7. Revisionsberättelse och Ansvarsfrihet för 2016

8. Arbetsgrupp. Vi kommer behöva ha en arbetsgrupp på minst 2 pers som kan hjälpa till vid bryggan. När saker behövs fixas. Om ni är intresserade kontakta ordförande om ni inte kan komma på mötet.

9. Arbetsmöten. 2017 blir det den 22/4 09.00 och 20/5 09.00 och då skall alla som har kärrplats komma och rensa upp runt platserna.

10. Baja Maja. Skall vi ha det i år med?

11. Nya datum för vinteruppläggningen.

12. Val av ledamöter

Omval av Kassör(2år) Föreslås Donald Boström

Nyval av ledamot(2år) Föreslås Martin Esmyr

Omval av Sekreterare Föreslås Göran Sundbladh

Val av revisor(2 år) Föreslås Martin Rosberg

11. Sjökortsfrågor

12. Motioner.

Ska vara inlämnade senast 2 veckor innan årsmötet till ordföranden via post eller mail.

13. Mötet avslutas

14. Övriga frågor

Nu är säsongen slut

Nu är nästan alla båtar uppe ur vattnet. Och vi har haft problem med att ett antal y bommar har släppt vid boj benet.

Så om ni är nere kolla gärna om någon mer har gått sönder.