KALLELSE Till årsmöte i Hjällsnäs Båt & Bryggförening (HBBF)

KALLELSE Till årsmöte i Hjällsnäs Båt & Bryggförening (HBBF)

Onsdagen den 11 mars 2020 kl 18.00 på Stora Lundby Golfklubb, Valters väg 2, Gråbo – OBS! Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen (beslut)
3. Är årsmötet stadgeenligt utlyst? (beslut)
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet (beslut)
5. Val av två justeringsmän (beslut)
6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll (info)
7. Verksamhetsberättelse 2019 (info)
8. Ekonomi – utfall 2019 (info)
9. Revisionsberättelse (info)
10. Ansvarsfrihet för styrelsen 2019 (beslut)
11. Val till styrelsen (beslut) – Ordf 2 år, föreslås Torbjörn Manninger (omval) – Styrelseledamot 2 år, föreslås Stefan Wallin (omval)
12. Val av ytterligare revisor 2 år (beslut)
13. Val av valberedning 1 resp 2 år (beslut)
14. Verksamhetsplan 2020 inkl asfaltering (beslut)
15. Svenska Båt Unionen – SBU (info)
16. Budget 2020 inkl avgifter (beslut)
17. Andrahandsuthyrning (info)
18. Arbetsmöten (beslut) – april/maj – gjutning etc – 16 maj kl 09.00 – städning efter asfaltering – 22 augusti kl 09.00-11.00
19. Föreningsdag 22 augusti kl 11.00 (info)
20. Sjökortsfrågor (info)
21. Motioner – skall vara inlämnade senast 2 veckor innan årsmötet till ordföranden via post eller mail
22. Övriga frågor
23. Mötet avslutas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *